Artikel 1 – Definities

Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met BrainBoxing.

Inschrijfformulier: De overeenkomst tussen BrainBoxing en de deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door de deelnemer aan BrainBoxing zoals  weergegeven op het inschrijfformulier.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BrainBoxing en iedere deelnemer.

2.2 Alle artikelen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeven van de werknemers van BrainBoxing en alle personen die voor BrainBoxing werkzaam zijn en/of door BrainBoxing zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Inschrijving

3.1 De inschrijving tussen BrainBoxing en de deelnemer komt tot stand op het moment dan de deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in het inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van BrainBoxing. De algemene voorwaarden wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of tot het moment dat deze door de deelnemer schriftelijk of per e-mail is beëindigd. Het beëindigen kan op elk moment plaatsvinden.

3.2 Het door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van BrainBoxing en de deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 De deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan BrainBoxing aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de inschrijving noodzakelijk zijn tijdig aan BrainBoxing worden verstrekt.

3.4 Een abonnement of een 10-rittenkaart is persoonsgebonden, indien familieleden, vrienden of bekenden gebruik willen maken van abonnement of rittenkaart dan is dat mogelijk mits dit vooraf is afgesproken en dat de deelnemer een inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 BrainBoxing hanteert GEEN inschrijfkosten en/of administratiekosten. Wanneer de deelnemer zich tijdens een lopende maand inschrijft voor een abonnement dan ontvangt de deelnemer na inschrijving een factuur per E-mail met daarop het totaalbedrag van de door jouw gekozen trainingen van het desbetreffende maand. Deze dient handmatig overgemaakt te worden. Vanaf het eerst volgende maand loopt de betaling voor het abonnement via automatisch incasso.

4.2 Betalingen die reeds door de deelnemer zijn betaald worden niet gerestitueerd. Indien je onverhoopt langer dan 2 weken niet kunt trainen in geval van overmacht bijv. zwangerschap, ziekte, blessure of verhuizing dan kan er in overleg een regeling getroffen worden. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een regeling te treffen, dit dient direct schriftelijk of per e-mail te worden aangegeven. In het geval van een ziekte, blessure is een medisch bewijs noodzakelijk alvorens er een eventuele regeling getroffen kan worden.

4.3 BrainBoxing behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

4.4 Abonnementen lopen per maand en 10-rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. Het is altijd mogelijk om in te stromen met trainen, alleen de resterende trainingen van de desbetreffende maand moeten dan betaald worden.

Artikel 5 – Opzegging inschrijving

5.1 Opzegtermijn abonnement: minimaal 1 maand voorafgaand aan het nieuwe maand kun je jouw lidmaatschap beëindigen of wijzigen. Wanneer je dit niet doet dan worden de kosten hetzelfde als in het voorgaande maand alsnog in rekening gebracht en loopt alles hetzelfde door dan voorheen. Opzegging of wijziging dient schriftelijk per mail te worden ingediend. 

5.2 BrainBoxing heeft het recht om de inschrijving zonder restitutie met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

De deelnemer zich naar mening van BrainBoxing schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag.

 De deelnemer de regels van BrainBoxing stelselmatig overtreedt. 

Artikel 6 – Risico en aansprakelijkheid

 6.1 Het gebruik van de faciliteiten van BrainBoxing zijn geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer, ongeacht of deze op of buiten het eigen terrein van BrainBoxing hebben plaatsgevonden.

6.2 De deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of anderen lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van oefeningen noodzakelijk is. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel BrainBoxing als haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessure van de deelnemer en/of derden. Deelname aan trainingen van BrainBoxing geschiedt geheel op eigen risico.

6.4 BrainBoxing en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derden.

6.5 De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van BrainBoxing, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of bewuste schuld van de deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van BrainBoxing en ieder ander van wiens hulp BrainBoxing gebruik maakt bij de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid

7.1 De deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan BrainBoxing verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres.

7.2 BrainBoxing zal alle data van de deelnemer na opzegging van de inschrijving opverzoek van de deelnemer vernietigen.

7.3 De gegevens van de inschrijver zullen nooit voor een commercieel doel die buiten BrainBoxing is gelegen gebruikt worden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van januari 2018.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8.3 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BrainBoxing aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.